NEWELL BRANDS - OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2020 v2.4

TEMATY:
1. Prywatność użytkowników jest dla nas ważna
2. Gromadzone przez nas dane osobowe
3. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe użytkowników. Podstawy prawne przetwarzania i przechowywania danych
4. W jaki sposób przekazujemy dane osobowe
5. Wrażliwe dane osobowe
6. Międzynarodowe transfery danych
7. Prawa użytkownika w zakresie dostępu do danych osobowych i ich kontroli
8. Administrator danych i ochrona danych - informacje kontaktowe
9. Dane osobowe przekazywane przez dzieci
10. Pliki cookie, obrazy web beacon i inne technologie śledzenia
11. Bezpieczeństwo
12. Łącza do witryn stron trzecich
13. Sygnały „Nie śledzić”
14. Korzystanie z urządzeń mobilnych i innych
15. Marketingowa komunikacja e-mail
16. Wiadomości tekstowe
17. Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności
18. Kontakt z nami
19. Co nowego

1.PRYWATNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW JEST DLA NAS WAŻNA

W firmie Newell Brands staramy się respektować prywatność i bezpieczeństwo naszych użytkowników, klientów i dostawców, a także ich przedstawicieli w odniesieniu do wszelkich produktów, usług, aplikacji i stron internetowych dostarczanych przez firmę Newell Brands, Inc. lub jej podmioty stowarzyszone („Newell Brands”), działając w charakterze administratora danych zgodnie z obowiązującymi zasadami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje stosowane przez nas praktyki w zakresie ochrony prywatności zgodnie z wymogami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) (UE) (2016/679) i innych obowiązujących przepisów w dziedzinie ochronie danych osobowych (łącznie „Przepisy dotyczące ochrony prywatności”). Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie w przypadku, gdy Newell Brands działa jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych klientów, pracowników, użytkowników stron internetowych, partnerów i usługodawców. Innymi słowy, niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie w przypadku określania celów i sposobów przetwarzania danych osobowych.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania, udostępniania, przekazywania, przechowywania i ochrony danych osobowych użytkowników oraz praw przysługujących użytkownikom (w uzasadnionych okolicznościach) w zakresie informacji gromadzonych na ich temat. W przypadku, gdy użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe lub my pozyskujemy dane osobowe użytkownika z innych źródeł, zobowiązujemy się traktować je zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy stron internetowych Newell Brands, w tym newellbrands.com, aplikacji mobilnych Newell Brands, dedykowanych kont w mediach społecznościowych Newell Brands, urządzeń wykorzystujących internet i łączność wi-fi, itp. („Witryny”). Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy aplikacji, produktów, usług, stron internetowych i mediów społecznościowych stron trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez łącza na naszych Witrynach i które stosują własne polityki prywatności. Korzystanie z tych łączy spowoduje opuszczenie naszych Witryn i może skutkować gromadzeniem i/lub udostępnianiem danych osobowych użytkownika przez stronę trzecią. Nie kontrolujemy, nie popieramy ani nie przekazujemy żadnych oświadczeń na temat stron internetowych stron trzecich lub ich praktyk w zakresie ochrony prywatności, które mogą różnić się od naszych. Przed wydaniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych zalecamy zapoznanie się z praktykami w zakresie ochrony prywatności obowiązującymi na danej stronie internetowej. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt: Zapytanie o prywatność danych .

2.GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

W związku z realizacją transakcji, przesłaniem wniosku, założeniem konta, aplikowaniem o pracę, odwiedzaniem naszych Witryn, itp. w ramach interakcji z dowolnym podmiotem Newell Brands użytkownik może zostać poproszony o podanie informacji takich, jak: imię i nazwisko, stanowisko, firma, adres, numer telefonu, adres e-mail, informacje o karcie kredytowej, przedmiot działalności. Użytkownik może również przekazywać nam dane dotyczące wykorzystywanych urządzeń - np. adres IP, geolokalizacja, metody korzystania z danych, konto klienta lub dostawcy itp. W ograniczonych przypadkach możemy gromadzić informacje związane z użytkownikiem i jego rodziną - np. wiek, płeć, stan cywilny. W rozumieniu przepisów w dziedzinie prywatności dane te mogą zostać uznane za dane osobowe.

3.DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH

W poniższej tabeli przedstawiono kategorie danych osobowych, które gromadzimy. Podano przyczyny ich przetwarzania (gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania, itd.), podstawy prawne przetwarzania danych i maksymalne okresy ich przechowywania.

Cel Kategorie danych osobowych Podstawy prawne przetwarzania (jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności) Okres przechowywania (maks.*)
Zarządzanie klientami (w tym świadczenie usług, fakturowanie, obsługa klienta; zarządzanie kontem, personalizacja użytkowania witryn itp.)
 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, telefon itp.)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (e-mail, adresy IP, geolokalizacja, dane dotyczące korzystania z witryn, pliki cookie itp.)
 • Informacje finansowe (numer rachunku bankowego, dane karty kredytowej itp.)
 • Cechy osobowe podmiotów danych, a w niektórych przypadkach członków ich rodzin (wiek, płeć, stan cywilny, itp.
 • Realizacja umowy między użytkownikiem a nami i/lub podjęcie kroków - na wniosek użytkownika - na rzecz zawarcia takiej umowy
 • Prawny obowiązek przetwarzania danych
 • Nasze uzasadnione interesy w zakresie właściwego administrowania stroną internetową i działalnością
Do 10 lat od daty ostatniego zamówienia lub zakończenia umowy, chyba że przepisy prawa wymagają zastosowania dłuższego okresu lub toczy się proces sądowy
Sprzedaż bezpośrednia na rzecz konsumenta (w tym świadczenie usług, fakturowanie, obsługa klienta; zarządzanie kontem, personalizacja użytkowania witryn itp.)
 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, telefon itp.)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (e-mail, adresy IP, geolokalizacja, dane dotyczące korzystania z witryn, pliki cookie itp.)
 • Informacje finansowe (numer rachunku bankowego, dane karty kredytowej itp.)
 • Cechy osobowe podmiotów danych, a w niektórych przypadkach członków ich rodzin (wiek, płeć, stan cywilny itp.
 • Realizacja umowy między użytkownikiem a nami i/lub podjęcie kroków - na wniosek użytkownika - na rzecz zawarcia takiej umowy
 • Prawny obowiązek przetwarzania danych
 • Nasze uzasadnione interesy w zakresie właściwego administrowania stroną internetową i działalnością
Do 10 lat od daty ostatniego zamówienia lub zakończenia umowy, chyba że przepisy prawa wymagają zastosowania dłuższego okresu lub toczy się proces sądowy
KYC (w tym przeciwdziałanie oszustwom i praniu pieniędzy itp.
 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, telefon itp.)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (e-mail, adresy IP, geolokalizacja, dane dotyczące korzystania z witryny internetowej, pliki cookie itp.) Informacje finansowe (numer rachunku bankowego, dane karty kredytowej itp.)
 • Cechy osobowe podmiotów danych, a w niektórych przypadkach członków ich rodzin (wiek, płeć, stan cywilny itp.
 • Realizacja umowy między użytkownikiem a nami i/lub podjęcie kroków - na wniosek użytkownika - na rzecz zawarcia takiej umowy
 • Nasze uzasadnione interesy w zakresie właściwego administrowania stroną internetową i działalnością
Do 10 lat od daty ostatniego zamówienia lub zakończenia umowy, chyba że przepisy prawa wymagają zastosowania dłuższego okresu lub toczy się proces sądowy
Marketing bezpośredni (w tym e-maile marketingowe dot. promocji, kampanii reklamowych, ankiet itp.)**
 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, telefon itp.)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (e-mail, adresy IP, geolokalizacja, dane dotyczące korzystania z witryn, pliki cookie itp.)
 • W razie potrzeby za zgodą użytkownika
 • Realizacja umowy między użytkownikiem a nami i/lub podjęcie kroków - na wniosek użytkownika - na rzecz zawarcia takiej umowy
 • Nasze uzasadnione interesy w zakresie właściwego administrowania stroną internetową i działalnością
Do momentu wycofania zgody na bezpośrednią komunikację marketingową lub do chwili, gdy dane użytkownika przestaną być potrzebne do celów marketingowych.
Zarządzanie dostawcami (w tym księgowość itp.)
 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, telefon itp.)
 • Informacje finansowe (numer rachunku bankowego, dane karty kredytowej itp.)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (e-mail, adresy IP, geolokalizacja, dane dotyczące korzystania z witryn, pliki cookie itp.)
 • Cechy osobowe podmiotów danych, a w niektórych przypadkach członków ich rodzin (wiek, płeć, stan cywilny, itp.
 • Realizacja umowy między użytkownikiem a nami i/lub podjęcie kroków - na wniosek użytkownika - na rzecz zawarcia takiej umowy
 • Nasze uzasadnione interesy w zakresie właściwego administrowania stroną internetową i działalnością
 • Prawny obowiązek przetwarzania danych
Do 10 lat od daty ostatniego zamówienia lub zakończenia umowy, chyba że przepisy prawa wymagają zastosowania dłuższego okresu lub toczy się proces sądowy
Zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników i aktywów
 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, telefon itp.)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (e-mail, adresy IP, geolokalizacja, dane dotyczące korzystania z witryn, pliki cookie itp.)
 • Informacje finansowe (numer rachunku bankowego, dane karty kredytowej itp.)
 • Cechy osobowe podmiotów danych, a w niektórych przypadkach członków ich rodzin (wiek, płeć, stan cywilny itp.
 • Realizacja umowy między użytkownikiem a nami i/lub podjęcie kroków - na wniosek użytkownika - na rzecz zawarcia takiej umowy
 • Prawny obowiązek przetwarzania danych w bezpieczny sposób
 • Nasze uzasadnione interesy w zakresie właściwego administrowania stroną internetową i działalnością
Do 10 lat od daty ostatniego zamówienia lub zakończenia umowy, chyba że przepisy prawa wymagają zastosowania dłuższego okresu lub toczy się proces sądowy
Zgodność z przepisami prawa i zarządzanie sporami
 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, telefon itp.)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (e-mail, adresy IP, geolokalizacja, dane dotyczące korzystania z witryn, pliki cookie itp.)
 • Informacje finansowe (numer rachunku bankowego, dane karty kredytowej itp.)
 • Cechy osobowe podmiotów danych, a w niektórych przypadkach członków ich rodzin (wiek, płeć, stan cywilny itp.
 • Przetwarzanie danych niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń bądź zobowiązań prawnych.
 • Realizacja umowy między użytkownikiem a nami i/lub podjęcie kroków - na wniosek użytkownika - na rzecz zawarcia takiej umowy
 • Prawny obowiązek przetwarzania danych
 • Nasze uzasadnione interesy w zakresie właściwego administrowania stroną internetową i działalnością
Do 10 lat po zakończeniu obowiązku prawnego lub po ostatecznym rozwiązaniu sporu sądowego
Poprawa produktów/usług i analityka biznesowa
 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, telefon itp.)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (e-mail, adresy IP, geolokalizacja, dane dotyczące korzystania z witryn, pliki cookie itp.)
 • Informacje finansowe (numer rachunku bankowego, dane karty kredytowej itp.)
 • Cechy osobowe podmiotów danych, a w niektórych przypadkach członków ich rodzin (wiek, płeć, stan cywilny itp.
 • Zgoda użytkownika
 • Nasze uzasadnione interesy w zakresie właściwego administrowania stroną internetową i działalnością
Do 10 lat od wycofania produktu

* Okresy przechowywania różnią się w zależności od rodzaju dokumentu zawierającego dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat okresów przechowywania, prosimy o kontakt: Zapytanie o prywatność danych.

** Jeśli użytkownik chce wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych w celach, o których mowa powyżej, powinien zapoznać się z treścią poniższego rozdziału zatytułowanego „Prawa użytkownika w zakresie dostępu do danych osobowych i ich kontrolowania”.

Dane osobowe użytkowników przechowujemy tak długo, jak dostarczamy im nasze produkty i usługi. Po zakończeniu tego okresu przedmiotowe dane przechowujemy z jednego z następujących powodów: (a) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, skargi lub roszczenia składane przez użytkownika lub w jego imieniu; (b) aby wykazać, że użytkownik był traktowany uczciwie; (c) w związku z prawidłowym prowadzeniem naszej działalności lub (d) w związku z koniecznością przechowywania dokumentacji zgodnie z wymogami prawa.

Zobowiązujemy się nie przechowywać danych osobowych użytkownika dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, w którym zostały pozyskane - zgodnie z zapisami niniejszego Oświadczenia o prywatności. Określając okresy przechowywania danych, bierzemy pod uwagę lokalne przepisy, zobowiązania umowne, nasze uzasadnione wymagania biznesowe oraz oczekiwania i wymagania użytkownika. W momencie, w którym przechowywanie danych osobowych użytkownika przestaje być niezbędne, dokonujemy bezpiecznego usunięcia danych lub ich anonimizacji.

4.W JAKI SPOSÓB PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane innym osobom/podmiotom w sposób opisany poniżej:
 • Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika spółkom z naszej grupy, podmiotom stowarzyszonym, podmiotom zajmującym się odsprzedażą, dostawcom i usługodawcom, w tym sieciom reklamowym - w uzasadnionym zakresie niezbędnym dla realizacji celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie traktujemy ujawnienia danych osobowych użytkownika usługodawcom jako „sprzedaży” informacji, ale rozumiemy i informujemy niniejszym, że taka może być interpretacja prawna na mocy niektórych obowiązujących przepisów.
 • Możemy ujawniać dane osobowe użytkowników ubezpieczycielom i profesjonalnym doradcom w uzasadnionych przypadkach w celu uzyskania lub utrzymania ubezpieczenia, zarządzania ryzykiem, zasięgnięcia profesjonalnej porady lub ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prawnym.
 • Możemy ujawniać dane osobowe użytkowników dostawcom usług płatniczych w celu realizacji transakcji finansowych. Dane transakcyjne są przekazywane dostawcom usług płatniczych wyłącznie w zakresie niezbędnym do przetwarzania płatności użytkownika, dokonania ich refundacji oraz rozpatrywania reklamacji i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące tych płatności i refundacji.
 • Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie, zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych osobowych użytkowników (a) w przypadku, gdy ujawnienie danych jest warunkiem zapewnienia zgodności z ciążącym na nas obowiązkiem prawnym, w tym w związku z otrzymaniem wezwania sądowego, nakazu sądowego lub nakazu przeszukania; (b) w związku z egzekwowaniem warunków usług, zapisów niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub innych umów zawartych z użytkownikiem, w tym odnośnie do dochodzeń wyjaśniających dot. potencjalnych naruszeń tychże umów; (c) w celu podjęcia reakcji na roszczenia dotyczące naruszeń praw stron trzecich; (d) w celu podjęcia reakcji na wnioski użytkownika kierowane do biura obsługi klienta i/lub (e) w związku z ochroną praw, mienia i bezpieczeństwa firmy Newell Brands, jej pracowników, agentów i podmiotów stowarzyszonych, użytkowników i/lub ogółu społeczeństwa. Mowa tu m.in. o wymianie informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami odnośnie do ochrony przed oszustwami, przeciwdziałania złośliwemu oprogramowaniu, ochrony żywotnych interesów użytkownika bądź innej osoby fizycznej.
Zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych osobowych użytkowników w przypadku upadłości, sprzedaży bądź zbycia całości lub części naszego przedsiębiorstwa bądź jego aktywów, przejęcia organizacji bądź fuzji.

Z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani w inny sposób nie udostępniamy danych osobowych użytkowników stronom trzecim spoza Newell Brands ani podmiotom stowarzyszonym w celu uzyskania wynagrodzenia pieniężnego lub innych korzyści.

5.WRAŻLIWE DANE OSOBOWE

O ile nie istnieje wyraźne uzasadnienie, nie prosimy użytkowników o przekazywanie ani ujawnianie - na Witrynach czy też za ich pośrednictwem - wrażliwych danych osobowych (dotyczących np. przekonań religijnych, ideologicznych i innych, pochodzenia etnicznego, opinii politycznych, stanu zdrowia, danych biometrycznych, charakterystyki genetycznej, karalności, przynależności do związków zawodowych, postępowań/sankcji karnych bądź administracyjnych), chyba że wystąpiło konkretne żądanie z naszej strony lub tak stanowi prawo.

6.MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH

Newell Brands jest przedsiębiorstwem globalnym z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Firma Newell Brands oraz jej spółki stowarzyszone mają biura i placówki na całym świecie, w tym w Unii Europejskiej/EOG, Ameryce Łacińskiej, Azji, Afryce itp. Dopuszcza się możliwość przekazywania danych osobowych użytkowników innym podmiotom Newell Brands, a także zewnętrznym usługodawcom, którzy mogą je przetwarzać w naszym imieniu, w tym dostawcom usług e-marketingowych, usług hostingowych itp.

Klienci i użytkownicy naszych Witryn mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie. Przepisy dotyczące ochrony prywatności w niektórych krajach mogą nie zapewniać takiej samej ochrony jak ta w kraju zamieszkania danego użytkownika, zaś organy rządowe niektórych państw mogą nie respektować adekwatnych poziomów ochrony. Możemy przetwarzać dane użytkowników w USA, przekazywać je do USA, ujawniać je stronom trzecim w USA i innych państwach.

Jeśli chodzi o rezydentów UE/EOG, to w przypadku transferu danych osobowych użytkowników do kraju, co do którego uznano, iż nie egzekwuje adekwatnych środków ochrony danych osobowych, stosujemy odpowiednie mechanizmy zabezpieczające - np. wybieramy podmioty przetwarzające dane, posiadające certyfikat Tarczy Prywatności - albo wdrażamy standardowe klauzule umowne zgodnie z wymogami UE. Więcej informacji o tych zabezpieczeniach można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem: Zapytanie o prywatność danych .

7.PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH I ICH KONTROLI

Prawa użytkownika w zakresie danych osobowych zależą od przepisów lokalnych i obszaru administracyjnego, w którym przebywa użytkownik.

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem UE/EOG, to - po przesłaniu poddanego weryfikacji wniosku - może mieć następujące uprawnienia:
W razie chęci skorzystania z któregoś z wymienionych wyżej praw prosimy o kontakt: Żądanie dostępu podmiotu.

Firma Newell Brands zastrzega sobie prawo naliczenia odpowiedniej opłaty, jeśli wniosek użytkownika nie będzie zgodny z obowiązującym prawem, zostanie wysłany kilka razy z rządu lub jego charakter będzie przesadny. Przed wysłaniem odpowiedzi możemy również poprosić użytkownika o podanie informacji pozwalających dokonać weryfikacji jego osoby.

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, to - po przesłaniu poddanego weryfikacji wniosku - może mieć następujące uprawnienia:
 • uzyskanie informacji o kategoriach gromadzonych przez nas danych osobowych,
 • uzyskanie informacji, czy dane osobowe użytkownika zostały sprzedane lub ujawnione stronom trzecim w celach biznesowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego przez strony trzecie, w poprzednim roku kalendarzowym,
 • uzyskanie informacji o stronach trzecich, które otrzymały dane osobowe użytkownika w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym,
 • zlecenie usunięcia danych osobowych użytkownika przechowywanych przez Newell Brands,
 • rezygnacja ze sprzedaży danych osobowych użytkownika,
 • dostęp do swoich danych osobowych oraz ich przenośnej kopii,
 • zakaz dyskryminacji użytkownika z powodu skorzystania z przysługujących mu praw,
 • otrzymanie powiadomienie o przysługujących prawach.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z któregokolwiek z wymienionych wyżej praw prosimy o wysłanie stosownego wniosku do Żądanie dostępu podmiotu.

(Uwaga: Konsumenci z Kalifornii mogą korzystać z przedmiotowych (poddanych weryfikacji) praw od 1 stycznia 2020 r.).

Jeśli wolą użytkownika jest to, abyśmy nie udostępniali jego danych w żadnym celu, który nie wiąże się z realizacją transakcji, prosimy o kontakt: Zapytanie o prywatność danych.

Rezygnacja ze sprzedaży danych osobowych użytkownika - kliknij tutaj: NIE SPRZEDAWAĆ MOICH DANYCH OSOBOWYCH.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie tworzy, nie rozszerza ani nie modyfikuje żadnych praw osób, których dane dotyczą z terytorium UE, praw konsumentów w Kalifornii ani zobowiązań Newell Brands, z zastrzeżeniem zapisów RODO i CCPA.

8.ADMINISTRATOR DANYCH I OCHRONA DANYCH - INFORMACJE KONTAKTOWE (UE/EOG)

Wykaz zawierający dane kontaktowe administratora danych Newell Brands, a także inne informacje dot. organów nadzorczych podano na stronie: Administratorzy danych Newell Brands i organy nadzorcze.

W przypadku, gdy administrator danych Newell Brands znajduje się poza UE/EOG, jego przedstawiciel w UE jest określony w dokumencie Administratorzy danych Newell Brands i organy nadzorcze, na stronie.

Kontakt z dyrektorem ds. ochrony danych w Newell Brands:

Zapytanie w sprawie ochrony danych lub:
DW Dyrektor ds. ochrony danych
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, Georgia 30328, USA

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pełnego zakresu praw użytkownika i możliwości ich wykorzystania, prosimy o kontakt z naszym dyrektorem ds. ochrony danych. Należy skorzystać z informacji kontaktowych podanych wyżej lub z formularza Zapytanie w sprawie ochrony danych, ewentualnie nawiązać kontakt z głównym organem nadzorczym Newell Brands: The Information Commissioner’s Office of Wycliff House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 6AF, United Kingdom, www.ico.org.uk.

9.DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ DZIECI

Niektóre treści na naszych Witrynach mogą być kierowane do dzieci poniżej 13. roku życia. Nie gromadzimy jednak świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia bez zgody rodziców, chyba że zezwala na to prawo. Jeżeli okaże się, że pobraliśmy dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 13. lat bez zgody rodziców, lub jeśli nie zezwala na to prawo, usuniemy je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli użytkownik uważa, że dziecko mogło nam przekazać dane osobowe bez zgody rodziców lub w inny sposób niezgodny z prawem, prosimy o kontakt z nami w sposób opisany poniżej w części „Kontakt”.

Konsumenci z Kalifornii – Nie sprzedajemy danych konsumentów z Kalifornii, którzy nie ukończyli 16. roku życia bez uzyskania uprzedniego zezwolenia. Nasze witryny i usługi kierowane do dzieci wymagają weryfikacji wieku użytkownika i oferują opcje dotyczące sprzedaży danych osobowych dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia. W przypadku, gdy konsument z Kalifornii nie ukończył 13. roku życia, zgodę na sprzedaż jego danych osobowych musi wyrazić rodzić lub opiekun prawny. Jednakże jeśli konsument z Kalifornii znajduje się w przedziale wiekowym 13 - 16 lat, może samodzielnie wyrazić zgodę na sprzedaż swoich danych osobowych. Nasze witryny kierowane do dzieci żądają weryfikacji wieku i wymagają stosownej zgody.

Mieszkańcy UE – nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych osobowych osób, których dane dotyczą z UE, którzy nie ukończyli 16. roku, bez wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna. Nasze witryny kierowane do dzieci żądają weryfikacji wieku i wymagają stosownej zgody.

10.PLIKI COOKIE, OBRAZY WEB BEACON I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA

Nasze Witryny korzystają z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji pobieranych na urządzenie użytkownika, który odwiedza stronę internetową. Pliki cookie są użyteczne, ponieważ pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika. Pliki cookie pomagają w różnych funkcjach strony internetowej - np. umożliwiają użytkownikom „logowanie” na stronach (zwiększając wydajności nawigacji), zapamiętanie preferencji (takich jak język) i ogólnie usprawniają sposób korzystania z naszych Witryn. Pliki cookie pomagają również zapewnić, że reklamy i treści online widoczne dla użytkownika są lepiej dopasowane do jego zainteresowań i preferencji. Możemy również umieszczać obrazy web beacon w marketingowych wiadomościach e-mail lub newsletterach w celu określenia, czy wiadomości zostały otwarte i czy kliknięto na zawarte w nich łącza.

Część partnerów biznesowych ustawia obrazy web beacon i pliki Cookie na naszej witrynie. Dodatkowo, przyciski odnoszące się do mediów społecznościowych stron trzecich pozwalają często zapisywać informacje takie jak adres IP użytkownika, typ i język przeglądarki internetowej, godzina uzyskania dostępu czy adresy odsyłających stron internetowych. Ponadto, jeśli użytkownik zaloguje się do tych serwisów społecznościowych, mogą one łączyć pobrane informacje z profilem użytkownika na danej stronie.

Aby zrezygnować z plików cookie, należy odwiedzić stronę www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org w celu uzyskania dalszych informacji. Na tych stronach można się też dowiedzieć, jak ustawić przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie, ewentualnie jak je usunąć z przeglądarki. Uwaga: może się zdarzyć, że niektóre funkcjonalności na naszych Witrynach nie będą wówczas działały. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

11.BEZPIECZEŃSTWO

Nie ma idealnych zabezpieczeń. Mając na względzie ochronę danych osobowych, wdrożyliśmy właściwe i komercyjnie uzasadnione środki bezpieczeństwa (organizacyjne, techniczne i administracyjne). Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich danych uwierzytelniających, które mogą zostać wykorzystane do uzyskania dostępu do konta lub usługi w Newell. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich podejrzanych lub nieautoryzowanych czynności. Podejrzane działania i inne problemy można zgłaszać, kontaktując się z nami przy pomocy:

Zapytania o prywatność danych

12.ŁĄCZA DO WITRYN STRON TRZECICH

Zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia informacji na temat użytkownika z witryn zewnętrznych. Dotyczy to również logowania się za pośrednictwem strony trzeciej, takiej jak Facebook, Snapchat, Instagram, Linkedin, Twitter itp. Możemy również ujawniać informacje pozyskane od stron trzecich w celu dostosowania reklam oraz zarządzania komunikatami na stronach zewnętrznych Uwaga: rezygnacja z naszych e-maili marketingowych może wiązać się z opóźnieniem, jeśli chodzi o reklamy kierowane do użytkownika na witrynach zewnętrznych.

13.SYGNAŁY „NIE ŚLEDZIĆ”

Firma Newell nie śledzi swoich klientów w czasie i na stronach internetowych stron trzecich w celu przesyłania reklam docelowych, w związku z czym nie reaguje na sygnały „nie śledzić” (ang. Do Not Track, DNT). Jednak niektóre witryny zewnętrzne śledzą działania użytkownika w zakresie przeglądania, gdy przekazują użytkownikowi treści, co umożliwia im dostosowanie prezentowanych elementów. Odwiedzając takie strony, użytkownik może być w stanie ustawić sygnał DNT w swojej przeglądarce, żeby powiadomić strony trzecie (zwłaszcza reklamodawców), iż nie chce być śledzony.

14.KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH I INNYCH

Firma Newell, jej podmioty stowarzyszone i strony trzecie, z którymi współpracujemy, mogą gromadzić i przechowywać unikatowe identyfikatory dopasowane do urządzenia mobilnego użytkownika w celu dostarczania spersonalizowanych reklam lub treści podczas korzystania z naszych Witryn lub innych stron w internecie, w celu świadczenia usług lokalnych i przesyłania lokalnych reklam lub w celu identyfikacji użytkownika w sposób unikalny na różnych urządzeniach lub przeglądarkach. W związku z personalizacją reklam lub treści, firma Newell lub strony trzecie mogą gromadzić dane osobowe, np. adres e-mail użytkownika, ewentualnie dane pozyskane od użytkownika w sposób bierny, takie jak identyfikator urządzenia, lokalizacja lub adres IP. Większość urządzeń mobilnych umożliwia wyłączenie usług lokalizacyjnych.

Dostosowując ustawienia prywatności i bezpieczeństwa na swoim urządzeniu, użytkownik może zarządzać sposobami przekazywania informacji przez urządzenie mobilne lub mobilną przeglądarkę oraz tym, jak przeglądarka mobilna zachowuje się względem plików cookie oraz innych identyfikatorów śledzenia. Aby dowiedzieć się, jak dostosować ustawienia, o których mowa powyżej, należy zapoznać się z instrukcją dostarczoną przez operatora telefonii komórkowej lub producenta urządzenia.

15.MARKETINGOWA KOMUNIKACJA E-MAIL

Istniejący klienci lub osoby, które - zgodnie z wymaganiami prawnymi - przekazały nam zgodę lub w inny sposób nie poinstruowały nas o tym, aby nie przekazywać im komunikatów marketingowych, mogą otrzymywać od nas tego rodzaju komunikaty e-mailem i/lub pocztą tradycyjną po to, aby znać naszą bieżącą ofertę produktów i usług.

Rezygnacja z otrzymywania tych materiałów może nastąpić z wykorzystaniem następujących metod:
 • zmiana ustawień/preferencji na koncie klienta w zakładce „Moje konto”,
 • kliknięcie łącza „Anuluj subskrypcję” w dowolnej wiadomości e-mail, którą wysyłaliśmy,
 • kontakt z nami: Zapytanie o prywatność danych
 • .
Po skorzystaniu przez użytkownika z jednej z tych metod dokonamy odpowiedniej aktualizacji profilu użytkownika i zadbamy o to, aby nie otrzymywał on więcej komunikatów marketingowych.

Wnioski o rezygnację rozpatrujemy bez zbędnej zwłoki, w większości przypadków w ciągu 10 dni. Należy jednak pamiętać, że w skład Newell Brands wchodzi wiele powiązanych ze sobą przedsiębiorstw i usługodawców, więc zanim wszystkie nasze systemy odzwierciedlą żądane zmiany, może upłynąć pewien czas. Prosimy o wyrozumiałość, jeśli po anulowaniu subskrypcji (w okresie jej przetwarzania) nadal będą przychodziły komunikaty.

Uwaga: rezygnacja z otrzymywania wiadomości marketingowych nie powoduje zaprzestania wysyłania przez nas komunikatów serwisowych, takich jak aktualizacje zamówień.

16.WIADOMOŚCI TEKSTOWE

Nasze Witryny mogą dawać możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości tekstowych i powiadomień na numery telefonów komórkowych, które zostały nam udostępnione. Po wyrażeniu takiej zgody możemy wysyłać użytkownikowi wiadomości tekstowe dotyczące jego konta, w związku z badaniem nieprawidłowości lub zapobieganiem im, w celu powiadomienia użytkownika o zagrożeniu itp. Możemy wysyłać wiadomości tekstowe i powiadomienia na bazie technologii umożliwiającej automatycznie wybieranie numerów. Możemy również prowadzić okresowo kampanie pozwalające użytkownikowi wysłać wiadomość tekstową na krótki kod i wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych w przyszłości. Wysłanie takiej zgody przez użytkownika ujawnia nam jego numer telefonu komórkowego. Decyzja o wyrażeniu zgody oznacza to, iż użytkownik upoważnia nas to wysyłania - od czasu do czasu - komunikatów na urządzenie mobilne powiązane z przekazanym numerem dotyczących nowych produktów, promocji, usług i ofert.

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania wiadomości tekstowych i powiadomień, odpowiadając „STOP” na otrzymany komunikat. Po rezygnacji użytkownik nie otrzymuje już żadnych dodatkowych wiadomości tekstowych na swój telefon komórkowy. Proszę jednak pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania wiadomości tekstowych i powiadomień może uniemożliwić nam kontakt z użytkownikiem celem przekazania istotnych informacji na temat jego konta lub transakcji. Niemniej w przypadku sytuacji wyjątkowej lub pytań związanych z kontem podejmiemy wszelkie starania, aby skontaktować się z użytkownikiem innymi metodami - np. wykorzystując pocztę elektroniczną lub telefon stacjonarny. Wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości tekstowych i alertów nie jest warunkiem korzystania z naszych Witryn i usług. Natomiast jeśli użytkownik wyrazi taką zgodę, mogą obowiązywać standardowe opłaty za przesyłanie sms-ów. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych wiadomości tekstowych i powiadomień, prosimy o kontakt: Zapytanie o prywatność danych.

17.ZMIANY W OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, uzupełniania lub usuwania odpowiednich fragmentów niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie i bez powiadomienia. O wprowadzeniu takich zmian będziemy informować zgodnie z obowiązującymi przepisami w dziedzinie ochrony danych.

Wszelkie istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności zostaną opublikowane na niniejszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z naszą Polityką prywatności za każdym razem, gdy udostępnia nam swoje dane osobowe, ponieważ od ostatniego korzystania z naszych Witryn lub usług mogły w niej zostać wprowadzone zmiany.

18.KONTAKT Z NAMI

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub praktyk Newell, prosimy o kontakt pod adresem: Zapytanie o prywatność danych.

19.CO NOWEGO?

Z dniem 15 listopada 2019 r. zaktualizowaliśmy i zharmonizowaliśmy niektóre fragmenty naszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Oto podsumowanie najważniejszych zmian:
 • Używamy terminu „Witryny” w odniesieniu do naszej strony internetowej, aplikacji mobilnych itp.
 • Wyjaśniamy rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposoby ich pozyskiwania.
 • Opisujemy prawa dostępu użytkownika do danych osobowych i możliwość ich kontrolowania.
 • Zapewniamy zaktualizowane dane kontaktowe.
 • Opisujemy, w jaki sposób możemy wykorzystywać i udostępniać dane osobowe użytkownika
 • Wyjaśniamy rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposoby ich pozyskiwania. Gromadzimy dane osobowe na wiele sposobów, w tym za pośrednictwem witryn zewnętrznych, mediów społecznościowych i sieci reklamowych.
 • Opisujemy, w jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe użytkownika
 • Opisujemy sposoby korzystania z wiadomości e-mail i sms-ów oraz metody rezygnacji z tych komunikatów lub ich kontrolowania.
 • W stosownych przypadkach powiadamiamy użytkowników o ich prawach wynikających z RODO i kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (CCPA).
 • Wyjaśniamy, że dane osobowe użytkowników mogą być przesyłane za granicę celem przetwarzania i wdrażania innych zastosowań.
 • Wyjaśniamy, w jaki sposób udostępniamy dane osobowe użytkowników naszym dostawcom, usługodawcom zewnętrznym i witrynom polecającym.
 • Załączamy dodatkowe informacje na temat sygnałów DNT.