NEWELL BRANDS PRIVACYVERKLARING

Laatste aanpassing: v1.02 - 19 juli 2018

1. Bij Newell Brands streven we ernaar om de privacy en veiligheid van onze gebruikers, klanten en leveranciers, evenals van hun vertegenwoordigers, te respecteren met betrekking tot alle producten, diensten, applicaties en websites die worden aangeboden door Newell Brands Inc. en de met Newell Brands verbonden ondernemingen die optreden als een verwerkingsverantwoordelijke onder de relevante gegevens-beschermingswetgeving en voorschriften. Een lijst met contactgegevens van dergelijke Newell Brands verwerkingsverantwoordelijke-entiteiten, inclusief de verwerkings-verantwoordelijke voor deze website, is te vinden op de volgende pagina: Newell Brands Verwerkingsverantwoordelijken en Toezichthoudende Autoriteiten

Heeft u vragen of opmerkingen in verband met deze verklaring of met betrekking tot gegevensbescherming bij Newell Brands, dan kunt u contact met ons opnemen via Gegevensprivacyonderzoek.

PERSOONSGEGEVENS

2. Wanneer u een verzoek indient of op elektronische wijze informatie doorgeeft aan een entiteit van Newell Brands (inclusief, maar niet beperkt tot, contactgegevens), wordt u soms gevraagd bepaalde informatie te verstrekken, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, functie, bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mail adres en sector. Het zou ook kunnen dat u ons gegevens verstrekt over uw apparaat, uw klant- of leveranciersaccount, enz. Deze gegevens zullen in veel gevallen beschouwd worden als persoonsgegevens onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.
3. Gelieve de onderstaande tabel te raadplegen om te zien voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken (gebruiken, opslaan, enz.), evenals de juridische gronden voor dergelijke verwerking en de relevante bewaartermijn.
Doel Persoonsgegevens categorie Juridische grond Bewaartermijn (max*)
Klantbeheer (dienstverlening, facturatie, klantendienst;…) -Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon,...)
-Elektronische identificatie-gegevens (e-mail, IP-adressen, cookies,...)
-Financiële kenmerken (bankrekeningnummer, creditcardgegevens, ...) -Persoonlijke kenmerken van betrokkenen en in sommige gevallen familieleden (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, ...)
-Uitvoering / sluiting van een overeenkomst met u
-Gerechtvaardigde belangen van Newell Brands voor het beheer van onze klantenrelaties**
-Wettelijke verplichting om gegevens te verwerken
Tot 10 jaar na de datum van de laatste bestelling of het einde van de overeenkomst tenzij een langere termijn vereist is bij wet
Klantbeheer in het kader van rechtstreekse verkoop aan consumenten (dienstverlening, facturatie, klantendienst; ...) -Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon,...)
-Elektronische identificatie-gegevens (e-mail, IP-adressen, cookies, ...)
-Financiële kenmerken (bankrekeningnummer, creditcardgegevens, ...)
-Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, ...)
-Uitvoering / sluiting van een overeenkomst met u
-Gerechtvaardigde belangen van Newell Brands voor het beheer van onze klantenrelaties**
-Wettelijke verplichting om gegevens te verwerken
-Uw toestemming
Tot 10 jaar na de datum van de laatste bestelling of het einde van de overeenkomst tenzij een langere termijn vereist is bij wet
Ken uw klant (anti-fraude, anti-witwassen van geld; ...) -Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon,...)
-Elektronische identificatie-gegevens (e-mail, IP-adressen, cookies, ...).
-Financiële kenmerken (bankrekeningnummer, creditcardgegevens, ...)
-Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, ...)
-Uitvoering / sluiting van een overeenkomst met u
-Gerechtvaardigde belangen van Newell Brands voor het beheer van onze klantenrelaties**
-Wettelijke verplichting om gegevens te verwerken
Tot 10 jaar na de datum van de laatste bestelling of het einde van de overeenkomst tenzij een langere termijn vereist is bij wet
Direct marketing*** -Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon,...)
-Elektronische identificatie-gegevens (e-mail, IP-adressen, cookies, ...)
-Gerechtvaardigde belangen van Newell Brands voor het promoten en verbeteren van onze producten en diensten**
-Uw toestemming
Tot 10 jaar na de datum van de laatste bestelling of het einde van de overeenkomst tenzij een langere termijn vereist is bij wet
Leveranciersbeheer (boekhouding; ...) -Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon,...)
-Elektronische identificatie-gegevens (e-mail, IP-adressen, cookies, ...)
-Financiële kenmerken (bankrekeningnummer, creditcardgegevens,...)
-Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, ...)
-Uitvoering / sluiting van een overeenkomst met u
-Gerechtvaardigde belangen van Newell Brands voor het beheer van onze leveranciers-relaties**
-Wettelijke verplichting om gegevens te verwerken
Tot 10 jaar na de datum van de laatste bestelling of het einde van de overeenkomst tenzij een langere termijn vereist is bij wet
Het verzekeren van de veiligheid van onze mensen en bezittingen -Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon,...)
-Elektronische identificatie-gegevens (e-mail, IP-adressen, cookies,
-Financiële kenmerken (bankrekeningnummer, creditcardgegevens,...)
-Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, ...)
-Uitvoering / sluiting van een overeenkomst met u
-Gerechtvaardigde belangen van Newell Brands voor de bescherming van onze onderneming en onze medewerkers**
-Wettelijke verplichting om gegevens te verwerken
Doorgaans tot 30 jaar in geval van fysieke schade of eigendomsschade
Geschillenbeheer -Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon,...)
-Elektronische identificatie-gegevens (e-mail, IP-adressen, cookies,...)
-Financiële kenmerken (bankrekeningnummer, creditcardgegevens, ...)
-Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, ...)
-Uitvoering / sluiting van een overeenkomst met u
-Gerechtvaardigde belangen van Newell Brands bij de bescherming van ons bedrijf en het verdedigen van onze juridische belangen**
-Wettelijke verplichting om gegevens te verwerken
Tot 10 jaar na de beslechting van het geschil
Verbetering van onze producten / dienstverlening & bedrijfsinformatie Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon,...)
-Elektronische identificatie-gegevens (e-mail, IP-adressen, cookies, ...)
-Financiële kenmerken (bankrekeningnummer, creditcardgegevens,...)
-Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, ...)
-Gerechtvaardigde belangen van Newell Brands bij het promoten en verbeteren van onze producten en diensten*
-Uw toestemming
Tot 10 jaar na de stopzetting van de dienst of het product
* Bewaartermijnen verschillen naargelang het soort document waarin de persoonsgegevens zijn opgenomen. Voor meer informatie over de bewaartermijnen, gelieve ons te contacteren via de contactgegevens hierboven.
** Gebaseerd op een belangenafweging. Indien u graag meer informatie wil, zie bovenaan voor onze contactgegevens.
*** Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden, zie paragraaf 9.3 hieronder.
4. We doen ons best om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie zo actueel mogelijk wordt gehouden en dat irrelevante of buitensporige gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk worden verwijderd of worden geanonimiseerd. Sommige persoonsgegevens kunnen echter gedurende een bepaalde termijn worden bewaard om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen en omwille van andere gerechtvaardigde zakelijke redenen. Als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, verwijderen we ze, met uitzondering van de gegevens die we moeten bewaren in overeenstemming met contractuele of wettelijke bewaartermijnen (bijvoorbeeld facturen binnen de fiscale regelgeving). Gegevens die alleen worden bewaard omdat zij onderhevig zijn aan een dergelijke verplichte bewaartermijn, worden enkel op beperkte wijze verwerkt totdat de bewaartermijn afloopt en worden vervolgens verwijderd.
5.Bovendien kunnen wij, in het kader van een juridische procedure, zoals een huiszoekingsbevel, dagvaarding of gerechtelijk bevel, toegang verlenen tot alle informatie (inclusief de bovengenoemde categorieën van persoonsgegevens) die aan Newell Brands werd verstrekt, met als doel om dergelijke procedure na te leven en om onze rechten en eigendommen te beschermen. Indien gerechtvaardigd, kunnen we ook toegang verlenen tot deze informatie in speciale noodsituaties wanneer de fysieke veiligheid in gedrang komt.

Newell Brands behoudt zich bovendien het recht voor om informatie die is verkregen van of over u aan derden te verstrekken in het kader van een fusie, overname, faillissement of verkoop van alle of vrijwel alle activa van Newell Brands.
6. Tenzij anders vermeld, zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhandelen of verhuren aan derden buiten Newell Brands.

DOORGIFTEN VAN GEGEVENS

7. Deze categorieën van persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten van Newell Brands voor de bovengenoemde doeleinden, evenals aan derden aan wie de relevante Newell Brands-entiteit de gehele of een deel van de verwerking uitbesteedt. Dit kunnen bijvoorbeeld aanbieders van e-marketingdiensten, hostingproviders en andere relevante actoren zijn.
8. In geval van doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Omgeving, zorgt Newell Brands ervoor dat er systematisch een passend niveau van bescherming van deze persoonsgegevens wordt verzekerd, gebruikmakende van goedgekeurde middelen (bijvoorbeeld door "Privacy Shield" -gecertificeerde verwerkers te selecteren of standaard contractuele clausules voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de modelclausules van de Europese Commissie op te nemen). U kunt meer informatie over dergelijke maatregelen vragen (inclusief kopieën indien relevant) door contact op te nemen met Newell Brands via de bovenstaande contactgegevens.

YOUR RIGHTS

9. Rekening houdende met de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk enkele of alle van de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek in te dienen (i) via ons Aanvraagformulier voor of (ii) bij uw lokale klantendienst. Merk op dat Newell Brands verzoeken die buitensporig zijn, of misbruik maken van het relevante recht, kan afwijzen.
9.1 Recht van inzage. U hebt mogelijk het recht om bevestiging te krijgen of Newell Brands persoonsgegevens van u verwerkt en, zo ja, toegang te krijgen tot een kopie daarvan. Voor bepaalde soorten gegevens hebt u mogelijk ook het recht op de overdraagbaarheid van die gegevens.
9.2 Gegevensnauwkeurigheid: recht op rectificatie en recht op gegevenswissing. U heeft mogelijk het recht om de correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen, op voorwaarde dat aan de toepasselijke wettelijke vereisten is voldaan. Het recht op gegevenswissing is onderhevig aan verschillende uitzonderingen, met name indien de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is in het kader van juridische geschillen of ter naleving van wettelijke bewaarverplichtingen.
9.3 Grenzen aan verwerking: recht op beperking, recht op bezwaar & intrekking van toestemming. Bovendien hebt u mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen van Newell Brands (zie bovenstaande tabel) en anderszins de beperking van bepaalde vormen van verwerking te verkrijgen in specifieke omstandigheden . In het bijzonder, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, hebt u het recht om te allen tijde daar tegen bezwaar aan te tekenen. Indien een verwerking gebaseerd is op toestemming, hebt u mogelijk het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken (zonder dat dit van invloed is op de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming).
9.4 Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten. U hebt mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder de gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor uw woonplaats (zie Newell Brands Verwerkingsverantwoordelijken en Toezichthoudende Autoriteiten) of de leidende toezichthoudende autoriteit voor Newell Brands, namelijk The Information Commissioner’s Office of Wycliff House, Water Lane, Wilmslow , Cheshire SK9 6AF, Verenigd Koninkrijk, https://ico.org.uk/.

KINDEREN

10. Newell Brands verzamelt niet bewust informatie van kinderen. Als Newell Brands verneemt dat een kind persoonsgegevens heeft verstrekt, zal Newell Brands er aan doen om dergelijke informatie uit zijn bestanden te verwijderen.

BEVESTIGING DOOR DE GEBRUIKER VAN DEZE VERKLARING

11. Door de Website te bezoeken, erkent u dat u vertrouwd bent geraakt met met de privacyverklaring van Newell Brands (of minstens de mogelijkheid daartoe hebt gehad).
12. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment delen van deze privacyverklaring te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Dergelijke wijzigingen zullen worden meegedeeld in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

COOKIES & ANDERE IDENTIFICATIEMIDDELEN

13. Onze websites gebruiken cookies, pixeltags en andere vormen van identificatie en lokale opslag (hierna tezamen 'tags/bestanden' genoemd) om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website en van websites binnen ons netwerk. Dit helpt ons om u een goede browse-ervaring te bieden bij het bezoek van onze website en andere websites binnen ons netwerk en stelt ons ook in staat om onze website en onze diensten te verbeteren.
14. In veel gevallen leiden deze tags/bestanden tot het gebruik van de verwerkings- of opslagmogelijkheden van uw apparaat. Sommige van deze tags/bestanden worden ingesteld door Newell Brands zelf, andere door derden; sommige staan net zo lang als uw browsersessie op uw apparaat, terwijl anderen langer actief kunnen blijven.
15. Deze tags/bestanden kunnen in verschillende categorieën vallen: (i) die tags die nodig zijn voor functionaliteit of voor diensten die u opvraagt of voor het verzenden van communicatie (functionaliteitstags/-bestanden); (ii) tags/bestanden die we gebruiken voor het opstellen van prestatie- en doelgroep-statistieken voor onze website (analytics tags / bestanden) en (iii) de rest (tracking binnen een netwerk van andere websites, advertenties, etc.) (andere tags / bestanden).
16. Internetbrowsers laten u toe uw cookie-instellingen te wijzigen, bijvoorbeeld om bepaalde soorten cookies of bestanden te blokkeren. U kunt bijgevolg cookies blokkeren door de instelling van uw browser te activeren waarmee u de plaatsing van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren, heeft u mogelijk geen toegang tot de gehele of delen van onze website, omdat sommige cookies mogelijk functionaliteitscookies zijn. Ga voor meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies naar: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
17. Functionaliteitstags/bestanden vereisen uw toestemming niet. Voor analytische en andere tags/bestanden vragen we uw toestemming vooraleer ze op uw apparaat worden geplaatst. U kunt uw toestemming geven door onze website te blijven gebruiken of door op de respectievelijke knop op de weergegeven banner te klikken.
18. U kunt meer informatie vinden over de cookies die we op onze websites gebruiken door ons cookiebeleid te raadplegen te vinden via de links op onze websites.
19. U kunt meer informatie over cookies en soortgelijke tags/bestanden vinden op de volgende sites:
- http://www.allaboutcookies.org/
- http://www.youronlinechoices.eu/ (een gids voor gedragsreclame en online privacy, opgesteld door de online reclame -sector ).