NEWELL BRANDS
Privacyverklaring voor sollicitanten

Laatst bijgewerkt: v1.03 9 november 2018

Deze Privacyverklaring wordt door Newell Brands Inc gepubliceerd in eigen naam en namens elk van haar dochterondernemingen die optreedt als “verwerkingsverantwoordelijke” op grond van de relevante wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, gezamenlijk "Newell Brands" genoemd. U vindt een lijst en contactgegevens van dergelijke entiteiten van Newell Brands die als verwerkingsverantwoordelijke optreden, inclusief de entiteit die verantwoordelijk is voor deze sollicitatie (“de Verwerkingsverantwoordelijke”) op de volgende pagina: Newell Brands Verwerkingsverantwoordelijken en Toezichthoudende autoriteiten.

Door uw sollicitatie of uw cv in te dienen, erkent u deze Privacyverklaring te hebben gelezen en begrepen. Als u niet wilt dat uw gegevens als volgt worden gebruikt, verzoeken wij u uw sollicitatie of cv niet in te dienen.

Deze Privacyverklaring beschrijft:
 • welke persoonsgegevens we verzamelen in de loop van het sollicitatie- en wervingsproces;
 • hoe we uw persoonsgegevens gebruiken;
 • wie toegang heeft tot uw persoonsgegevens;
 • of we uw persoonsgegevens aan derde landen doorgeven;
 • hoelang we uw persoonsgegevens bewaren;
 • hoe u de persoonsgegevens die we over u verzamelen, kunt inzien en wijzigen;
 • hoe we uw persoonsgegevens beveiligen;
 • hoe u vragen en opmerkingen kunt indienen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die wij van u ontvangen en die wij over u verzamelen en verwerken (i) in het kader van uw sollicitatie en het daaruit voortvloeiende wervingsproces of (ii) voor opname in onze database.

Deze persoonsgegevens kunnen omvatten: identificatie- en contactgegevens, persoonlijke kenmerken (zoals geslacht en geboortedatum), opleiding en werkervaring (inclusief resultaten, certificaten, graden, referenties), functievoorkeuren, interesses, hobby’s, videomateriaal, audiomateriaal, financiële gegevens (bijv. huidig en gewenst salaris), alle gegevens in uw cv en begeleidende brief, alle publiekelijk beschikbare gegevens op openbare websites en alle andere persoonsgegevens die u ons mondeling of schriftelijk hebt verstrekt in het kader van uw sollicitatie.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van uw sollicitatie en wervingsproces, inclusief voor:
 1. het evalueren van uw vaardigheden, kwalificaties en interesses aan de hand van onze carrièremogelijkheden;
 2. het controleren van uw gegevens, uw referenties en/of het uitvoeren van een antecedentenonderzoek (indien van toepassing);
 3. communicatie over het wervingsproces en uw sollicitatie; en
 4. het implementeren van verbeteringen in het sollicitatie- en wervingsproces binnen Newell Brands.
De verwerking voor de hierboven beschreven doeleinden 1, 2 en 3 zijn noodzakelijk in het kader van de mogelijke sluiting van een overeenkomst tussen u en Newell Brands, en de verwerking voor doeleinde 4 is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Newell Brands om haar processen te verbeteren op basis van uw sollicitatie- en wervingsprocedure.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld door of namens de Verwerkingsverantwoordelijke. Binnen deze entiteit hebben alleen bepaalde leden van de HR-afdeling en managers toegang tot uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kunnen technische personeelsleden ook toegang hebben tot uw persoonsgegevens, maar alleen voor zover dat noodzakelijk is om de goede werking van onze technische systemen te waarborgen.

Newell Brands kan gebruikmaken van externe serviceproviders of derden voor elk van de hierboven beschreven doeleinden (bijv. wervingswebsites, bureaus die antecedentenonderzoeken uitvoeren of aanbieders van talentmanagementsystemen). Deze verwerkers die instructies van ons ontvangen, kunnen ook bedrijven omvatten binnen de Newell Brands-groep die namens ons diensten leveren (bijv. IT-services). In dergelijke gevallen is de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring en in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

We delen uw gegevens ook met de volgende ontvangers, die fungeren als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken:
 • Newell Europe Sàrl, Chemin de Blandonnet 10 Vernier, 1214 Zwitserland en Newell Poland Services SP. Z O.O. Plac Andersa 7 Poznan, 61-894 Polen (beide bedrijven van de Newell Brands Group) in het kader van gecentraliseerde wervingsdiensten. Binnen deze twee entiteiten hebben alleen specifieke medewerkers binnen de HR-afdeling toegang tot uw persoonsgegevens, evenals technische personeelsleden voor zover dit noodzakelijk is om de goede werking van hun technische systemen te waarborgen.
 • Externe consultants (bijv. advocaten en accountants);
 • Overheidsdiensten;
 • Rechtbanken; en
 • Anderen voor zover wij verplicht zijn uw gegevens door te geven, of als wij uw respectieve toestemming daarvoor hebben ontvangen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derde landen

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte), bijvoorbeeld aan onze dochteronderneming Newell Europe Sàrl in Zwitserland. De Europese Commissie heeft bevestigd dat Zwitserland een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt.

In geval van doorgifte van uw persoonsgegevens aan een land buiten de Europese Economische Ruimte, zorgt Newell Brands er systematisch voor dat een adequaat beschermingsniveau voor dergelijke persoonsgegevens wordt toegepast met goedgekeurde middelen (bijv. door “Privacy Shield”-gecertificeerde verwerkers te selecteren of standaardcontractbepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens op te stellen, in overeenstemming met de modelbepalingen van de Europese Commissie). U kunt meer informatie over dergelijke maatregelen opvragen (inclusief kopieën indien van toepassing) door contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke via de onderstaande contactgegevens.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is afhankelijk van het resultaat van het sollicitatieproces.

Als uw sollicitatie succesvol is, worden uw persoonsgegevens die zijn verkregen in het kader van de sollicitatie- en wervingsprocedure opgenomen in uw personeelsdossier. U zult vervolgens afzonderlijk worden geïnformeerd over hoe Newell Brands persoonsgegevens van werknemers verwerkt.

Als uw sollicitatie niet succesvol is, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, uiterlijk 4 weken nadat wij u hebben geïnformeerd over de afwijzing van uw sollicitatie. Tot die verwijdering zullen we het gebruik van deze gegevens beperken tot het doeleinde van geschillenbeheer. In het geval van een juridisch geschil zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens op te slaan voor de duur van de gerechtelijke procedure en daarna in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen tot 10 jaar of een kortere of langere periode zoals voorgeschreven door de lokale wetgeving.

Als u ermee instemt dat uw gegevens voor een langere periode worden opgeslagen opdat wij contact met u kunnen opnemen met betrekking tot toekomstige geschikte vacatures, zullen wij uw persoonsgegevens opslaan totdat wij uw intrekking van uw toestemming ontvangen of, in elk geval, voor maximum 1 jaar. Als u niet in aanmerking wenst te komen voor andere functies, laat het dan weten aan de relevante wervingsmedewerker van de HR-afdeling.

Inzage in en rectificatie van uw persoonsgegevens

U hebt een wettelijk recht op inzage in uw persoonsgegevens, om ze te laten rectificeren, ze te laten wissen of om ze te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat dat kan worden doorgegeven aan een andere partij.

Recht van bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van dwingende gronden die verband houden met uw specifieke situatie waarin de verwerking wordt uitgevoerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen. In het geval van uw bezwaar zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, of wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U hebt ook het recht om (i) de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien van toepassing, en (ii) een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont. Gegevens hiervan kunnen op verzoek worden verstrekt door de Gegevensprivacycommissie via Verzoek om gegevensprivacy of bij de leidende toezichthoudende autoriteit voor Newell Brands, te weten The Information Commissioner’s Office of Wycliff House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 6AF, Verenigd Koninkrijk, www.ico.co.uk

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u uw verzoek indienen (i) via ons Subject Access Request of (ii) bij uw relevante wervingsmedewerker van de HR-afdeling.

U blijft verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die u verstrekt en voor de gevolgen hiervan. U mag Newell Brands geen persoonsgegevens verstrekken die in strijd zouden zijn met verplichtingen tegenover anderen met betrekking tot privacy, vertrouwelijkheid, intellectuele-eigendomsrechten of bedrijfsgeheimen, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming hebt verkregen van de relevante persoon of entiteit om deze gegevens te delen met Newell Brands voor de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring. Door referenties op te nemen, garandeert u dat u de betrokken partijen hebt geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Onze IT-systemen zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. Alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens, op basis van een persoonlijke login of andere authenticatiemiddelen, en alleen wanneer dit relevant is voor de uitvoering van hun taken.

We hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, en tegen misbruik, schade en diefstal.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of klachten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Newell Brands kunt u contact opnemen met Verzoek om gegevensprivacyof de betreffende wervingsmedewerker van de HR-afdeling.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan regelmatig worden bijgewerkt. De meest recente versie is altijd beschikbaar op deze webpagina. De datum waarop de huidige versie is gepubliceerd, staat boven aan het document. Controleer regelmatig of er een nieuwe versie is gepubliceerd, aangezien eventuele wijzigingen van toepassing zijn op uw persoonsgegevens vanaf de datum van publicatie ervan.