NEWELL BRANDS
Adatkezelési tájékoztató állásra jelentkezők számára

Utolsó módosítás: v1.03 2018. november 9.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót a Newell Brands Inc. saját és azon leányvállalatai nevében tette közzé, amelyek „adatkezelőkként” járnak el a vonatkozó adatvédelmi szabályok és előírások alapján (együttesen: "Newell Brands". A Newell Brands adatkezelő szervezetek listáját, ideértve azt is, amely a jelen álláspályázatért felelős ("az adatkezelő”) a következő oldalon találhatja meg: Newell Brands Adatkezelők és Felügyeleti Hatóságok.

Pályázatának vagy önéletrajzának benyújtásával Ön elismeri, hogy elolvasta és megértette a jelen Adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben nem kívánja, hogy adatait a következőkben leírtak szerint felhasználjuk, kérjük, ne nyújtsa be pályázatát vagy önéletrajzát.

Jelen Adatkezelési tájékoztató meghatározza, hogy:
 • milyen személyes adatokat gyűjtünk a jelentkezési és toborzási folyamat során;
 • hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait;
 • ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz;
 • továbbítjuk-e az Ön személyes adatait harmadik országokba;
 • mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait;
 • miként férhet hozzá az általunk gyűjtött személyes adataihoz, és azokat miként módosíthatja;
 • hogyan gondoskodunk személyes adatainak biztonságáról;
 • miként tud kérdéseket és megjegyzéseket beterjeszteni.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Jelen Adatkezelési tájékoztató minden olyan személyes adatra vonatkozik, amelyet Öntől kapunk meg, valamint amelyet Önnel kapcsolatban gyűjtünk és kezelünk (i) a pályázatával és az azt követő toborzási folyamattal összefüggésben, vagy (ii) az adatbázisunkba való felvétel céljából.

Ezen személyes adatok lehetnek: azonosítási és elérhetőségi adatok, személyes jellemzők (például nem és születési idő), végzettség és munkatapasztalat (ideértve az eredményeket, bizonyítványokat, diplomákat, referenciákat), álláspreferenciák, érdeklődési körök, hobbik, videó anyagok, hanganyagok, pénzügyi adatok (pl. jelenlegi és elvárt fizetés), az önéletrajzában és a kísérőlevelében található minden adat, a nyilvános weboldalakon elérhető minden nyilvános adat, és minden egyéb személyes adat, amelyet a pályázatával kapcsolatban szóban vagy írásban adott meg nekünk.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

A személyes adatait pályázatával és a toborzási folyamattal összefüggésben használjuk fel, ideértve az alábbi célokat:
 1. képességeinek, képzettségeinek és érdeklődési körének értékelése a karrierlehetőségek vonatkozásában;
 2. az adatainak, referenciáinak ellenőrzése és/vagy (adott esetben) háttérellenőrzések elvégzése;
 3. a toborzási folyamattal és pályázatával kapcsolatos kommunikáció; valamint
 4. a pályázati és a toborzási folyamat fejlesztése a Newell Brands-on belül.
A fent leírt 1., 2. és 3. cél érdekében történő adatkezelés az Ön és a Newell Brands közötti szerződés esetleges megkötése céljából szükséges, a 4. célból történő adatkezelés pedig a Newell Brands azon jogos érdekén alapul, hogy fejleszthessük eljárásainkat pályázata és a toborzási folyamat alapján.

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

Személyes adatait az adatkezelő vagy az annak nevében eljáró másik fél gyűjti össze. Ezen szervezeten belül kizárólag a HR osztály bizonyos tagjai és a vezetők férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz. Bizonyos esetekben, a műszaki személyzet tagjai is hozzáférhetnek személyes adataihoz, de kizárólag olyan mértékben, amely a technikai rendszereink megfelelő működtetésének biztosításához szükséges.

A Newell Brands külső szolgáltatókat vagy harmadik feleket is igénybe vehet a fent leírt bármely cél érdekében (pl. toborzási weboldalak, háttérellenőrzéseket végző ügynökségek vagy tehetséggondozási rendszereket biztosító szolgáltatók). Az utasításaink szerint eljáró ilyen adatfeldolgozók a Newell Brands csoportba tartozó vállalatok is lehetnek, amelyek vállalatunk nevében nyújtanak szolgáltatásokat (pl. IT szolgáltatásokat). Ezekben az esetekben a személyes adataihoz való hozzáférést a jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt célokra korlátozzuk, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok követelményeivel összhangban.

Adatait megoszthatjuk a következő címzettekkel is, amelyek független adatkezelőkként járnak el:
 • Newell Europe Sàrl, Chemin de Blandonnet 10 Vernier, 1214 Svájc és Newell Poland Services SP. Z O.O. Plac Andersa 7 Poznan, 61-894 Lengyelország (mindkettő Newell Brands Group vállalat) a központosított toborzási szolgáltatásokkal összefüggésben. Ezen két szervezeten belül kizárólag a HR osztály meghatározott személyzetének tagjai férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, valamint a műszaki személyzet tagjai, de kizárólag olyan mértékben, amely a technikai rendszereik megfelelő működtetésének biztosításához szükséges.
 • Külső tanácsadók (pl. jogászok és könyvelők);
 • Hatóságok;
 • Bíróságok; és
 • Mások, amennyiben kötelesek vagyunk az adatait továbbítani, illetve megkaptuk az Ön vonatkozó hozzájárulását.

Személyes adatai továbbítása harmadik országokba

Az adatait harmadik (az Európai Gazdasági Térségen kívüli) országokba továbbíthatjuk, például svájci leányvállalatunk, a Newell Europe Sàrl részére. Tájékoztatjuk, hogy az Európai Bizottság Svájc vonatkozásában megerősítette, hogy megfelelő szintű adatvédelemmel rendelkezik.

Személyes adatainak az Európai Gazdasági Térségen kívüli valamely más országba történő továbbítása esetén a Newell Brands jóváhagyott eszközökkel, szisztematikusan biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű biztonságát (pl. „Adatvédelmi pajzs” tanúsítással rendelkező adatfeldolgozókat választ, vagy a személyes adatok kezelése során általános szerződési feltételeket alkalmaz, az EU Bizottságának modellszerződéseivel összhangban). Az ilyen intézkedésekre vonatkozó további információkat (ideértve a másolatokat is, ahol lehetséges) akkor kaphat, ha megkeresi az adatkezelőt a lenti elérhetőségeken.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Személyes adatainak megőrzési időszaka a pályázati folyamat kimenetelétől függ.

Ha pályázata sikeres, a pályázat és a toborzási folyamat vonatkozásában megszerzett személyes adatait személyzeti aktájában helyezzük el. Ezt követően külön tájékoztatást kap arról, hogy a Newell Brands miként kezeli a munkavállalók személyes adatait.

Ha a pályázata nem sikeres, személyes adatait legfeljebb 4 héttel azt követően töröljük, hogy pályázata elutasításáról értesítettük Önt. Ezekben az esetekben az ilyen adatok használatát - azok törléséig - a peres ügyek intézésére korlátozzuk. Jogvita esetén kötelesek vagyunk tárolni személyes adatait a jogi eljárás időszaka alatt, és azt követően a jogszabály által előírt megőrzési időszakig, legfeljebb 10 évig, illetve az alkalmazandó helyi jogszabályok által előírt rövidebb vagy hosszabb időtartamig.

Ha Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait hosszabb ideig tároljuk, és így megkereshetjük Önt jövőbeli, az Ön számára megfelelő álláslehetőségekkel, személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg értesítést nem küld nekünk hozzájárulása visszavonásáról, de legfeljebb 1 éves időtartamig. Amennyiben nem szeretné, hogy a továbbiakban egyéb pozíciók tekintetében figyelembe vegyük jelentkezését, kérjük, tájékoztassa erről a toborzással foglalkozó megfelelő HR munkatársat.

Személyes adataihoz való hozzáférés és azok helyesbítése

Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, azok helyesbítését vagy törlését kérje, illetve hogy azokat olyan tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amelyet továbbítani lehet egy másik fél számára.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos kényszerítő okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen abban az esetben, amikor az adatkezelést jogos érdekeink alapján végezzük. Tiltakozása esetén személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön jogosult arra is, hogy (i) bizonyos esetekben visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, és (ii) panaszt nyújtson be annak az országnak az illetékes felügyeleti hatóságánál, ahol Ön lakik, és amelynek az adatait kérésre megadja az Adatvédelmi Bizottság a Adatvédelmi vizsgálat címen, vagy pedig a Newell Brands esetében illetékes fő felügyeleti hatóságnál, nevezetesen az Egyesült Királyság Adatvédelmi Biztosi Hivatalánál (The Information Commissioner’s Office): Wycliff House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 6AF, Egyesült Királyság,www.ico.co.uk

Amennyiben ezen jogok bármelyikét gyakorolni kívánja, kérjük, hogy kérését (i) az Subject Access Request vagy (ii) az illetékes HR toborzási munkatársnál nyújtsa be.

Ön felelősséggel tartozik minden megadott személyes adatért, és az azok megadásával járó következményekért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem adhat meg a Newell Brands számára személyes adatokat, ha azzal mások irányában fennálló személyiségi joggal, titoktartással, szellemi tulajdonnal vagy üzleti titkokkal kapcsolatos kötelezettségeit szegné meg, kivéve, ha a vonatkozó személy vagy szervezet kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy ezen adatokat megossza a Newell Brands-szel a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetett célokból. A referenciák megadásával Ön szavatolja, hogy korábban tájékoztatta az érintett feleket személyes adataik jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt kezeléséről.

Személyes adatai biztonsága

IT rendszereink biztonságot nyújtanak az illetéktelen hozzáféréssel szemben. Kizárólag a személyzet illetékes tagjai férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, személyes bejelentkezés vagy más módon történő hitelesítés alapján, és csak akkor, ha az a feladataik teljesítésével kapcsolatos.

Megfelelő technikai, fizikai és szervezési intézkedéseket hajtottunk végre, hogy megvédjük személyes adatait a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan közlés, valamint visszaélés, károsodás és ellopás ellen.

Kapcsolat

Személyes adatai Newell Brands által történő kezelésével kapcsolatos kérdések, megjegyzések vagy panaszok esetén kérjük, írjon a Adatvédelmi vizsgálat címre, vagy keresse meg a toborzással foglalkozó, illetékes HR munkatársat.

Jelen Adatkezelési tájékoztató módosításai

Jelen Adatkezelési tájékoztatót időről-időre módosíthatjuk. A legfrissebb változat mindig elérhető ezen a weboldalon. A dátum, amikor a legújabb változatot közzétettük, a dokumentum tetején található. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy közzétettünk-e egy újabb verziót, mivel minden változás a közzététel napjától vonatkozik az Ön személyes adataira is.