POLITYKA PRYWATNOŚCI NEWELL BRANDS

Ostatnia zmiana: v1.02 19 lipca 2018

1. W Newell Brands dążymy do poszanowania prywatności i bezpieczeństwa naszych użytkowników, klientów i dostawców, a także ich przedstawicieli w odniesieniu do wszystkich produktów, usług, aplikacji i portali dostarczanych przez Newell Brands Inc i wszelkie jej spółki powiązane, działające jako Administrator, zgodnie z właściwymi zasadami i przepisami o ochronie danych. Lista i informacje kontaktowe takich jednostek Newell Brands będących Administratorami, włącznie z administratorem niniejszego portalu, znajdują się na stronie: Administratorzy danych Newell Brands oraz Organy Nadzoru.

Jeśli macie Państwo pytania lub komentarze odnośnie tej polityki i prywatności danych w Newell Brands, prosimy o kontakt mailowy Zapytanie o ochronę danych osobowych.

DANE OSOBOWE

2. Kiedy wysyłacie Państwo zapytanie lub elektronicznie przekazujecie informację do którejkolwiek jednostki Newell Brands (w tym m.in. informacje kontaktowe), czasem jesteście Państwo proszeni o dostarczenie pewnych informacji, w tym m.in. nazwiska, stanowiska, firmy, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail i branży. Możecie też Państwo przekazać nam dane dotyczące Państwa urządzenia, klienta lub konta dostawcy, itd. Takie dane będą w wielu sytuacjach uważane za dane osobowe według stosownych przepisów dotyczących ochrony danych.
3. W poniższej tabeli znajdziecie Państwo informacje, do jakich celów przetwarzamy (wykorzystujemy, przechowujemy, itd.) dane osobowe, a także podstawę prawną takiego przetwarzania oraz stosowny okres przechowywania tych danych.
Cel Kategorie danych osobowych Podstawa prawna Okres przechowywania danych (maksymalny*)
Zarządzanie klientami (świadczenie usług; fakturowanie; wsparcie klienta; …) Dane identyfikacyjne (nazwisko, adres, telefon, ...)
Dane identyfikacji elektronicznej (e-mail, adresy IP, pliki cookie, ...)
Dane finansowe (numer konta bankowego, szczegóły karty kredytowej, …)
Charakterystyka osobowa podmiotów danych i w niektórych przypadkach ich członków rodziny (wiek, płeć, stan cywilny, …)
Wykonanie/zawarcie umowy z Państwem
Prawnie uzasadnione interesy Newell Brands w zarządzaniu relacjami z naszymi klientami**
Obowiązek prawny przetwarzania danych
Do 6 lat od dokonania ostatniego zamówienia lub zakończenia umowy chyba że dalsze przechowywanie danych jest wymagane przez przepisy prawa lub do celów toczącego się postępowania
Zarządzanie klientami w sprzedaży bezpośredniej (świadczenie usług; fakturowanie; wsparcie klienta; …) Dane identyfikacyjne (nazwisko, adres, telefon, ...)
Dane identyfikacji elektronicznej (e-mail, adresy IP, pliki cookie, ...)
Dane finansowe (numer konta bankowego, szczegóły karty kredytowej, …)
Charakterystyka osobowa podmiotów danych (wiek, płeć, stan cywilny, …)
Wykonanie/zawarcie umowy z Państwem
Prawnie uzasadnione interesy Newell Brands w zarządzaniu relacjami z naszymi klientami **
Obowiązek prawny przetwarzania danych
Państwa zgoda
Do 6 lat od dokonania ostatniego zamówienia lub zakończenia umowy chyba że dalsze przechowywanie danych jest wymagane przez przepisy prawa lub do celów toczącego się postępowania
"Poznaj swojego klienta" (zwalczanie korupcji; zwalczanie zjawiska prania brudnych pieniędzy; …) Dane identyfikacyjne (nazwisko, adres, telefon, ...)
Dane identyfikacji elektronicznej (e-mail, adresy IP, pliki cookie, ...)
Dane finansowe (numer konta bankowego, szczegóły karty kredytowej, …)
Charakterystyka osobowa podmiotów danych (wiek, płeć, stan cywilny, …)
Wykonanie/zawarcie umowy z Państwem
Prawnie uzasadnione interesy Newell Brands w zarządzaniu relacjami z naszymi klientami **
Obowiązek prawny przetwarzania danych
Do 6 lat od dokonania ostatniego zamówienia lub zakończenia umowy chyba że dalsze przechowywanie danych jest wymagane przez przepisy prawa lub do celów toczącego się postępowania
Marketing bezpośredni*** Dane identyfikacyjne (nazwisko, adres, telefon, ...)
Dane identyfikacji elektronicznej (e-mail, adresy IP, pliki cookie, ...)
Prawnie uzasadnione interesy Newell Brands w promowaniu naszych produktów i usług**
Państwa zgoda
Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania udzielonych zgód lub też do czasu wygaśnięcia umów zawartych z Newell Brands.
Zarządzanie dostawcami (księgowość; …) Dane identyfikacyjne (nazwisko, adres, telefon, ...)
Dane identyfikacji elektronicznej (e-mail, adresy IP, pliki cookie, ...)
Dane finansowe (numer konta bankowego, szczegóły karty kredytowej, …)
Charakterystyka osobowa podmiotów danych (wiek, płeć, stan cywilny, …)
Wypełnienie kontraktu z Państwem
Prawnie uzasadnione interesy Newell Brands w zarządzaniu relacjami z naszymi dostawcami**
Obowiązek prawny przetwarzania danych
Do 6 lat od dokonania ostatniego zamówienia lub zakończenia umowy chyba że dalsze przechowywanie danych jest wymagane przez przepisy prawa lub do celów toczącego się postępowania
Zachowanie bezpieczeństwa naszych ludzi i zasobów Dane identyfikacyjne (nazwisko, adres, telefon, ...)
Dane identyfikacji elektronicznej (e-mail, adresy IP, pliki cookie, ...)
Dane finansowe (numer konta bankowego, szczegóły karty kredytowej, …)
Charakterystyka osobowa podmiotów danych (wiek, płeć, stan cywilny, …)
Wykonanie/zawarcie umowy z Państwem
Prawnie uzasadnione interesy Newell Brands w ochronie naszej działalności i pracowników **
Obowiązek prawny przetwarzania danych
Do 10 lat od momentu wystąpienia szkody fizycznej lub uszkodzenia mienia, a jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, do lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa
Prowadzenie postępowań prawnych Dane identyfikacyjne (nazwisko, adres, telefon, ...)
Dane identyfikacji elektronicznej (e-mail, adresy IP, pliki cookie, ...)
Dane finansowe (numer konta bankowego, szczegóły karty kredytowej, …)
Charakterystyka osobowa podmiotów danych (wiek, płeć, stan cywilny, …)
Wykonanie/zawarcie umowy z Państwem
Prawnie uzasadnione interesy Newell Brands w ochronie naszej działalności i obronie naszych interesów **
Obowiązek prawny przetwarzania danych
Do 6 lat po zakończeniu postępowania
Ulepszanie produktu/usługi i analityka biznesowa Dane identyfikacyjne (nazwisko, adres, telefon, ...)
Dane identyfikacji elektronicznej (e-mail, adresy IP, pliki cookie, ...)
Dane finansowe (numer konta bankowego, szczegóły karty kredytowej, …)
Charakterystyka osobowa podmiotów danych (wiek, płeć, stan cywilny, …)
Prawnie uzasadnione interesy Newell Brands w promowaniu i ulepszaniu naszych produktów i usług**
Państwa zgoda
Do 6 lat od wycofania produktu
* Okresy przechowywania danych różnią się w zależności od rodzaju dokumentu zawierającego dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących okresów retencji prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych powyżej.
** Na podstawie testu bilansującego. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt - dane kontaktowe powyżej.
*** Jeśli chcecie Państwo złożyć sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych osobowych do tych celów proszę przejść do rozdziału 9.3 poniżej.
4. Podejmujemy wszelkie starania, aby zapewnić, że przechowywane dane osobowe są aktualne, a dane nieistotne lub nadmiarowe są usuwane lub zanonimizowane najszybciej jak to możliwe. Jednakże, niektóre dane osobowe mogą być przechowywane przez różny okres czasu w celu wypełnienia prawnych i regulacyjnych obowiązków oraz z innych uzasadnionych gospodarczo powodów. W sytuacji, gdy dane osobowe nie są dłużej potrzebne dla celów dla których zostały zebrane, usuniemy Państwa dane osobowe z wyjątkiem tych danych, które jesteśmy zobowiązani zachować w celu uczynienia zadość ustawowym (np. cele podatkowe) lub umownym (np. fakturowanie) okresom przechowywania danych. Dane, które są przechowywane jedynie ze względu na fakt podlegania określonym okresom retencji, podlegają ograniczonemu przetwarzaniu aż do momentu zakończenia tego okresu i będą następnie usunięte.
5. Ponadto, w związku z czynnościami podejmowanymi w postępowaniu prawnym, takimi jak nakaz przeszukania, wezwanie sądowe lub postanowienie sądowe, możemy pozwolić na dostęp do wszelkich informacji (w tym takich kategorii danych osobowych) dostarczonych do Newell Brands, aby spełnić wymagania danego postępowania prawnego i chronić nasze prawa i własność. Jeśli to uzasadnione, możemy także pozwolić na dostęp do tych informacji w sytuacjach nadzwyczajnych, gdzie zagrożone jest fizyczne bezpieczeństwo.

Newell Brands ponadto zastrzega sobie prawo do ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji uzyskanych od Państwa lub dotyczących Państwa w związku z fuzją, przejęciem, bankructwem lub sprzedażą wszystkich lub znacznej części zasobów Newell Brands.
6. Jeśli w niniejszym dokumencie nie stwierdzono inaczej, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim spoza Newell Brands.

PRZESYŁANIE DANYCH

7.Te kategorie danych osobowych można przesyłać innym jednostkom Newell Brands w takich celach, a także osobom trzecim, którym właściwa jednostka Newell Brands zleca całość lub część tego przetwarzania. Może to na przykład obejmować dostawców usług e-marketingowych, dostawców hostingowych i innych
8. W przypadku przesyłania danych osobowych do kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Newell Brands systematycznie zapewnia stosowanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń takich danych osobowych za pomocą zatwierdzonych środków (np. wybieranie procesorów z certyfikatem “Privacy Shield” ("Tarcza Prywatności") lub stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących przetwarzania danych osobowych, zgodnie z modelowymi klauzulami Komisji UE). Możecie Państwo poprosić o więcej informacji o takich zabezpieczeniach (w tym o ich kopie tam, gdzie to konieczne), kontaktując się z Newell Brands za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych powyżej.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

9. Zgodnie ze stosownymi przepisami mogą Państwu przysługiwać niektóre lub wszystkie z poniższych praw związanych z danymi osobowymi. Możecie Państwo egzekwować te prawa, wysyłając prośbę: (i) poprzez niniejszy Wniosek o dostęp do danych osobowych lub (ii) do Państwa lokalnego zespołu obsługi klienta. Zwracamy uwagę, że Newell Brands może nie przyjąć prośby, która jest nadmierna lub stanowi nadużycie właściwego prawa.
9.1. Prawo dostępu. Możecie Państwo mieć prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Newell Brands przetwarza dane osobowe dotyczące Państwa i, jeśli tak, do uzyskania dostępu do ich kopii. W przypadku niektórych typów danych możecie mieć też Państwo prawo do możliwości przenoszenia danych.
9.2. Prawidłowość danych: prawo do sprostowania i prawo do usunięcia. Macie Państwo możliwość sprostowania lub możecie Państwo uzyskać usunięcie swoich danych osobowych pod warunkiem, że spełnione zostaną stosowane wymagania prawne. Prawo do usunięcia podlega rozmaitym wyjątkom, zwłaszcza w odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wsparcia postępowania prawnego lub w celu zachowania zgodności z ustawowymi wymaganiami, dotyczącymi retencji danych.
9.3. Ograniczenia w przetwarzaniu: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu i wycofania zgody. Ponadto, możecie Państwo mieć prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach Newell Brands (patrz powyższa tabela) i w innym przypadku do uzyskania ograniczenia pewnych form przetwarzania w określonych okolicznościach. W szczególności, w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego możecie mieć Państwo prawo do sprzeciwienia się temu w każdej chwili. Tam, gdzie przetwarzanie opiera się na zgodzie, możecie mieć Państwo prawo do wycofania takiej zgody w każdej chwili (bez wpływu na przetwarzanie przed wycofaniem zgody).
9.4. Prawo do złożenia skargi do organów nadzoru.Możecie mieć Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru, zwłaszcza organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania (patrz Administratorzy Newell Brands oraz Organy Nadzoru) lub głównego organu nadzoru dla Newell Brands, mianowicie Information Commissioner’s Office (Biuro ds. Danych Osobowych) Wycliff House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 6AF, Zjednoczone Królestwo, https://ico.org.uk/.

DZIECI

10.Newell Brands nie gromadzi świadomie informacji od dzieci. Jeśli Newell Brands dowie się, że dane osobowe zostały dostarczone przez dziecko, dołoży wszelkich starań, aby usunąć takie informacje ze swoich plików.

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA

11. Odwiedzając Stronę Internetową potwierdzacie Państwo zapoznanie się (posiadanie możliwości zapoznania się) z polityką prywatności Newell Brands.
12. . Zastrzegamy sobie prawo, wedle własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania i usuwania części niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Będziemy powiadamiać o takich zmianach zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie danych.

PLIKI COOKIE I INNE ŚRODKI IDENTYFIKACJI

13. Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie, znaczniki pikselowe i inne formy identyfikacji i lokalnej pamięci masowej (razem zwane dalej "znacznikami/plikami"), aby odróżnić Państwa od innych użytkowników naszego portalu i portali w naszej sieci. To pomaga nam w zapewnieniu Państwu komfortu podczas przeglądania naszego portalu i portali naszej sieci, a także umożliwia podnoszenie jakości naszego portalu oraz usług.
14. W wielu przypadkach te znaczniki/pliki wymagają wykorzystania zasobów lub pamięci Państwa urządzenia. Niektóre z tych znaczników/plików są ustawiane przez Newell Brands, inne przez osoby trzecie; niektóre zostają usunięte po zamknięciu sesji przeglądarki, a inne pozostają aktywne w urządzeniu przez dłuższy czas.
15. Owe znaczniki/pliki można podzielić na kilka kategorii: (i) takie, które są niezbędne do funkcjonowania lub wykonywania usług lub transmisji komunikatów (znaczniki/pliki funkcjonalne); (ii) takie, które wykorzystujemy do uzyskania wskaźników efektywności i grupy docelowej naszego portalu (znaczniki/pliki analityczne) i (iii) pozostałe (śledzące na innych stronach internetowych, reklamy, itd.) (inne znaczniki/pliki).
16. LPrzeglądarki internetowe pozwalają zmieniać ustawienia plików cookie, na przykład blokować niektóre ich rodzaje. Można zatem zablokować pliki cookie, aktywując ustawienie w swojej przeglądarce, które pozwala na odrzucanie ustawień wszystkich lub niektórych plików cookie. Jednakże, jeśli używacie Państwo ustawień swojej wyszukiwarki do blokowania wszystkich plików cookie, dostęp do wszystkich lub niektórych części naszego portalu może nie być możliwy w związku z tym, że niektóre z nich mogą być plikami funkcjonalnymi. Więcej informacji o usuwaniu lub blokowaniu plików cookie znajdziecie Państwo na: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
17. Znaczniki/pliki funkcjonalne nie wymagają Państwa zgody. Jednakże w przypadku znaczników/plików analitycznych potrzebujemy Państwa zgody przed umieszczeniem ich na Państwa urządzeniu. Możecie Państwo wyrazić zgodę, kontynuując przeglądanie naszego portalu lub poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na wyświetlonym banerze.
18. Więcej informacji o plikach cookie, które wykorzystujemy na naszych stronach internetowych znajdziecie Państwo w naszej polityce plików cookie pod linkami umieszczonymi na naszych stronach.
19. Więcej informacji o plikach cookie i podobnych znacznikach/plikach możecie Państwo znaleźć pod następującymi adresami:
- http://www.allaboutcookies.org/
- http://www.youronlinechoices.eu/ (przewodnik po zasadach reklamy behawioralnej i prywatności online, stworzony przez branżę reklam internetowych).